Kamerapolicy för Svenska Mässan Gothia Towers AB

Svenska Mässan Gothia Towers AB med org.nr. 559080–8290, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter. Kamerabevakningen hanterar integritet och skydd av personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning.

Denna policy har som syfte att beskriva hur vi inom Svenska Mässan Gothia Towers förhåller oss till kamerabevakning samt tydliggöra ansvaret för skydd av personuppgifter, de kamerabevakades rättigheter och integritet i enlighet med GDPR och Kamerabevakningslagen (KbL).

Syftet med vår kamerabevakning och dess brottsförebyggande och brottsutredande effekter

Öka säkerhet och trygghet för besökare, gäster och medarbetare.

Upptäcka, förhindra och utreda brott och störningar av allmän ordning.

Förebygga och förhindra olyckor, skadegörelse och i övrigt säkerställa säkerhet och ordning i vår anläggning. Detta sker på platser där det av särskild anledning finns risk för någons liv, hälsa, trygghet eller skada på egendom.

Berättigat ändamål

Bevakningen grundar sig på berättigade ändamål. De berättigade ändamålen är att förebygga brott, utreda brott, förebygga och utreda olyckor, ordningsstörningar, säkerställa trygghet, säkerhet och ordning i hela Svenska Mässan Gothia Towers lokaler.

Intresseavvägning

Den rättsliga grunden för kamerabevakningen är intresseavvägningen. För varje kamera finns en dokumenterad intresseavvägning.

Anledningar till kamerabevakningen omfattar såväl behovet av trygghet och skydd för gäster, besökare och personal som behovet av skydd för själva anläggningen.

Svenska Mässan Gothia Towers är en internationell mötesplats med miljontals besökare varje år. Verksamheten bedrivs dygnet runt året om i stora delar av anläggningen. Den brottsförebyggande och trygghetsskapande bevakningen är en relevant del i arbetet med att upprätthålla ordning och säkerhet i Svenska Mässan Gothia Towers lokaler.

Information

Skyltar med information om vår kamerabevakning finns i anslutning till våra entréer, och till viss del i direkt anslutning till platsen som bevakas.

Åtkomst av inspelat material

Vi har ett fastställt regelverk för åtkomstkontroll inom området kamerabevakning som hanterar åtkomst till server, applikation och inspelat material.

Endast ett fåtal personer har åtkomst till vår kameraplattform. Inspelat material lagras som längst fem dygn. Om material behövs för utredningar och brottsutredande skäl sparas filmmaterialet tills ärendet är avslutat.

Vi följer upp, loggar och säkerställer att rätt åtkomstbehörigheter finns. Vi följer principen least privileges (minsta åtkomst). Genom detta säkerställer vi att våra servicekonton eller administratörskonton inte har större behörigheter än nödvändigt.

Individer som förekommer på film har rätt att begära ut en bekräftelse på att hen förekommer på film samt information om ändamålet med kamerabevakningen, information om lagringstiden. Vidare har individer som förekommer på film rätt att begära radering, rätt till klagomål till datainspektionen, samt rätt att begära tillgång till inspelat material som rör den enskilde individen.

Undantag för utlämning av bildmaterial kan dock göras, om utlämnandet innebär en integritetskränkning för andra personer. Utlämning av inspelat material sker enligt rutinen för detta.

Ytterligare information om hantering av personuppgifter finns på https://svenskamassan.se/dataskydd/